Algemene voorwaarden Spot Media B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.boekenspot.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. Schrijvers willen gelezen worden, lezers willen schrijvers en hun boeken kunnen vinden. BoekenSpot is hét platform voor iedereen die van schrijven en lezen houdt. (de Dienst ) Spot Media mag altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden.
3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

1. je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie;
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders met uitzondering van pseudoniemen.
4. je moet de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook mag je deze gegevens niet misbruiken.
5. je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@boekenspot.nl.

Artikel 3 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar Schrijver en Lezer met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Schrijver en Lezer. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen Schrijver en Lezer. Als er een conflict ontstaat tussen Schrijver en Lezer, moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Website

1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

1. je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
2. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons via info@boekenspot.nl. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

1. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per jaar aangeboden.
2. De prijs van het abonnement wordt via de betalingsmogelijkheid op jouw profiel aangeboden.
3. Het abonnement loopt van dag van betaling tot een jaar na deze datum.
4. Één maand voordat je abonnement afloopt ontvang je van ons een mail om je abonnement te verlengen.
5. Bij overschrijding van de looptijd van het abonnement zonder actie van jouw kant, zal jouw account op non actief gesteld worden. De gegevens blijven wel bewaard zodat je makkelijk een nieuw abonnement kunt afsluiten.

Artikel 7 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst.
We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Jouw account te verwijderen;
• onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:
1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 10 - Vrijwaring


Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

1. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
– je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
– je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
2. Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 12 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Den Haag bevoegd om over het geschil te oordelen.